مجموعه ها
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
عنوان و نام پديدآور:
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
نوع:
مجموعه ها
توصیف:
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
      
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
Skip Navigation Links.
نتایج   191  تا  200  از  37639  نتیجه  در  0.3593704  ثانيه،   
             

مرتب سازی بر اساس
191
32948e62-5612-4577-9c8d-0164575a49bd

 
عنوان و نام پديدآور :
ه‍ن‍رم‍ن‍دان‌ دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
موضوع :
دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‍ی‌,آوازخ‍وان‍ان‌,ه‍ن‍رم‍ن‍دان‌,پ‍روان‍ه‌، خ‍اطره‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
192
8aacfe66-4542-4038-aef3-0164f33a22c8

 
عنوان و نام پديدآور :
ک‍ودک‍ان‌ داورآب‍اد
موضوع :
اس‍ت‍ان‌ س‍م‍ن‍ان‌,روس‍ت‍اه‍ا,روس‍ت‍ای‌ داورآب‍اد,ک‍ودک‍ان‌,گ‍رم‍س‍ار
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
193
5fef4f3a-0f97-4c72-a44e-0165d53d2d87

 
عنوان و نام پديدآور :
آی‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌
موضوع :
دول‍ت‍م‍ردان‌,خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‌,روح‍ان‍ی‍ان‌,ره‍ب‍ری‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
194
66bbfe9f-42b1-4800-8d79-01668de090fb

 
عنوان و نام پديدآور :
سخنرانی آقای پیشوائی مدیر کل شوراهای داوری در محل کانون تهران در دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
موضوع :
ت‍ه‍ران‌,دول‍ت‍م‍ردان‌,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,س‍خ‍ن‍ران‍ی‌,ش‍وراه‍ای‌ داوری‌,م‍دی‍ران‌,ک‍ان‍ون‌ ت‍ه‍ران‌,پ‍ی‍ش‍وای‍ی‌، ...
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
195
343680a2-419f-4424-992c-016ccdc3e970

 
عنوان و نام پديدآور :
ی‍ک‌ ب‍ال‍ون‌ ش‍رک‍ت‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ در م‍س‍اب‍ق‍ات‌ ب‍ال‍ون‌ س‍واری‌ ک‍رای‍س‍ل‍ر در ام‍ری‍ک‍ا
عکاس :
/ ه‍رب‌ س‍وان‍س‍ون‌
موضوع :
م‍س‍اب‍ق‍ات‌ ورزش‍ی‌,م‍س‍اب‍ق‍ه‌ ب‍ال‍ون‌ س‍واری‌ ف‍راآت‍لان‍ت‍ی‍ک‍ی‌ (ام‍ری‍ک‍ا/ )۱۹۹۲,م‍ای‍ن‌,ب‍ی‌ل‍ی‌، ج‍ول‍ی‍ا,ب‍ی‍ل‍ی‌، ج‍ول‍ی‍ا,ن‍ی‍وان‍گ‍ل‍ن‍د,ب‍ن‍گ‍ور
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
196
1f966b0a-a768-461c-a13a-016f35386510

 
عنوان و نام پديدآور :
آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌
عکاس :
/ رن‍ه‌ ژاک‌
موضوع :
ب‍ن‍اه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌,ف‍ران‍س‍ه‌,اروپ‍ا,پ‍اری‍س‌,آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌,طاق نصرتها,طاق‌ نصرت ک‍اروزل‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
197
5d450451-9c79-4ce0-b0c7-016fd5c48fef

 
عنوان و نام پديدآور :
ق‍ه‍وه‌خ‍ان‍ه‌ه‍ا
موضوع :
دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,ق‍ه‍وه‌خ‍ان‍ه‌ه‍ا
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
198
8b5cb7be-8e6d-4587-8fc1-0170983dd765

 
عنوان و نام پديدآور :
س‍وگ‍واری‍ه‍ا
عکاس :
/ ن‍ظام‌ م‍ی‍ران‌
موضوع :
ت‍ه‍ران‌,ق‍ی‍ام‌ ع‍اش‍ورا,ت‍ع‍زی‍ه‌خ‍وان‍ی‌,س‍وگ‍واری‌ه‍ا,خ‍ی‍اب‍ان‌ ج‍ی‌,زن‍ج‍ی‍رزن‍ی‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
199
7444e54e-96d0-4fa6-9c44-0172c0b9ab71

 
عنوان و نام پديدآور :
ق‍رآن‌
عکاس :
/ ع‍ل‍ی‌ آی‍ری‍ا
موضوع :
خ‍راس‍ان‌,م‍ش‍ه‍د,ق‍رآن‌,ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ خ‍طی‌,ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌,خ‍ط ک‍وف‍ی‌,ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ع‍ل‍ی‌(ع‌)، ام‍ام‌ دوم‌
حقوق :
از ع‍ک‍س‍ه‍ای‌ اه‍دای‍ی‌ ع‍ک‍اس‌ ب‍ه‌ دک‍ت‍ر س‍ی‍د ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌ ش‍ادم‍ان‌ ن‍ی‍اب‍ت‌ ت‍ول‍ی‍ت‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
زبان اثر :
فارسي
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
200
d7770cdf-106e-4c61-86da-0173e40f598b

 
عنوان و نام پديدآور :
دول‍ت‍م‍ردان‌ دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
موضوع :
دول‍ت‍م‍ردان‌,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,س‍خ‍ن‍ران‍ی‌,وزی‍ران‌,ره‍ن‍م‍ا، م‍ج‍ی‍د,ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,ی‍ادب‍وده‍ا,م‍اس‍ه‌، ه‍ان‍ری‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
نتایج   191  تا  200  از  37639  نتیجه  در  0.3593704  ثانيه