مجموعه ها
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
عنوان و نام پديدآور:
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
نوع:
مجموعه ها
توصیف:
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
      
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
Skip Navigation Links.
نتایج   41  تا  50  از  37639  نتیجه  در  0.3749952  ثانيه،   
             

مرتب سازی بر اساس
41
f7e36b8a-93d8-484b-bc55-00457f1fb943

 
عنوان و نام پديدآور :
ادوارد ه‍ی‍ث‌
موضوع :
دول‍ت‍م‍ردان‌,ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا,ه‍ی‍ث‌، ادوارد,ک‍ارخ‍ان‍ه‌ رول‍زروی‍س‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
42
eb30e523-d861-4ef0-bbe9-004803c55ab7

 
عنوان و نام پديدآور :
ج‍ش‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر در خ‍وزس‍ت‍ان‌
موضوع :
ج‍ش‍ن‍ه‍ا,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,خ‍وزس‍ت‍ان‌,ورزش‍ک‍اران‌,ج‍ش‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر,دان‍ش‌آم‍وزان‌,دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ س‍ل‍طان‍ی‌,خ‍ادم‍ی‍ون‌، ...
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
43
14756203-4653-4e8a-bbcb-00495d2b4ad2

 
عنوان و نام پديدآور :
واق‍ع‍ه‌ خ‍ون‍ی‍ن‌ ح‍ج‌
موضوع :
زن‍ان‌,ش‍ه‍دا,ع‍رب‍س‍ت‍ان‌ س‍ع‍ودی‌,اج‍س‍اد,زائ‍ران‌,واق‍ع‍ه‌ ح‍ج‌,ق‍وی‍دل‌، ش‍ه‍رب‍ان‍و,چ‍پ‌چ‍اپ‌، زه‍را,ک‍ب‍اب‍ی‍ان‌، طاه‍ره‌,ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، زی‍ب‍ا
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
44
cffbde6e-7349-4a4d-a2a0-0049695d6b28

 
عنوان و نام پديدآور :
س‍ف‍ر ام‍ی‍رع‍ب‍اس‌ ه‍وی‍دا ن‍خ‍س‍ت‌ وزی‍ر ای‍ران‌ ب‍ه‌ ش‍وروی‌
عکاس :
/ ب‍ی‍ژن‌ ب‍ن‍ی‌اح‍م‍د
موضوع :
م‍س‍اف‍رت‌,دول‍ت‍م‍ردان‌,رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,ه‍وی‍دا، ام‍ی‍رع‍ب‍اس‌,ری‍ی‍س‌ دول‍ت‌,ش‍وروی‌,م‍ه‍م‍ان‍ی‌ه‍ا
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
45
ed3f29c4-168f-48c5-9066-0049d196d4ae

 
عنوان و نام پديدآور :
ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا
عکاس :
/ ن‍ظام‌ م‍ی‍ران‌
موضوع :
ه‍ف‍ت‍ه‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌,ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ آث‍ار ه‍ن‍ری‌,ح‍ج‍م‌س‍ازی‌,ه‍ن‍ره‍ای‌ ت‍ج‍س‍م‍ی‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
46
57982e6b-953c-49cc-8162-004b517c6264

 
عنوان و نام پديدآور :
پ‍ی‍رم‍رد ده‍ق‍ان‌
عکاس :
/ ع‍ل‍ی‌ آی‍ری‍ا
موضوع :
م‍ردان‌,س‍ال‍خ‍وردگ‍ان‌,ک‍ش‍اورزان‌
حقوق :
از ع‍ک‍س‍ه‍ای‌ اه‍دای‍ی‌ ع‍ک‍اس‌ ب‍ه‌ دک‍ت‍ر س‍ی‍د ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌ ش‍ادم‍ان‌ ن‍ی‍اب‍ت‌ ت‍ول‍ی‍ت‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
زبان اثر :
فارسي
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
47
7be314af-cf86-41f0-a76b-004c298a5c1b

 
عنوان و نام پديدآور :
ت‍اب‍ل‍وه‍ای‌ ن‍ق‍اش‍ی‌
موضوع :
خ‍وزس‍ت‍ان‌,ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌,ش‍ه‍دا,اه‍واز,ن‍ق‍اش‍ی‌ رن‍گ‌ روغ‍ن‌,پ‍الای‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا,اس‍ک‍ن‍دری‌، م‍ج‍ی‍د,ت‍اب‍ل‍وه‍ای‌ ن‍ق‍اش‍ی‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
48
96d7b0ff-6634-4955-a12c-004cd4a4c334

 
عنوان و نام پديدآور :
ج‍ن‍گ‌ ک‍رواس‍ی‌
عکاس :
/ روب‍رت‌ راج‍ت‍ی‍ک‌
موضوع :
ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌,ی‍وگ‍س‍لاوی‌,م‍س‍ل‍م‍ان‍ان‌,ج‍ن‍گ‌ داخ‍ل‍ی‌,ص‍رب‍ه‍ا,ج‍ل‍ی‍ن‍ا
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
49
2b6ee8ea-710b-4364-851b-004d91f6b3d3

 
عنوان و نام پديدآور :
اع‍دام‌ س‍ی‍د م‍ح‍م‍دخ‍ان‌ ص‍ن‍ی‍ع‌ ح‍ض‍رت‌
موضوع :
ت‍ه‍ران‌,ق‍اج‍اری‍ه‌,ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍خ‍ال‍ف‌,م‍ش‍روطی‍ت‌,اع‍دام‌,ص‍ن‍ی‍ع‌ح‍ض‍رت‌، م‍ح‍م‍د
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
50
eb97354c-9a60-4eec-a87e-004f77e9ef32

 
عنوان و نام پديدآور :
اف‍ت‍ت‍اح‌ طرح‌ ع‍م‍ران‍ی‌
موضوع :
اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,اف‍ت‍ت‍اح‍ی‍ه‌,ب‍رق‌,طرح‍ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌,روس‍ت‍ای‌ ش‍اه‍س‍ون‍د
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
نتایج   41  تا  50  از  37639  نتیجه  در  0.3749952  ثانيه