مجموعه ها
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
عنوان و نام پديدآور:
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
نوع:
مجموعه ها
توصیف:
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
      
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
Skip Navigation Links.
نتایج   51  تا  60  از  37639  نتیجه  در  0.3281208  ثانيه،   
             

مرتب سازی بر اساس
51
84b9e8d3-f164-4c07-b161-004fe3d71573

 
عنوان و نام پديدآور :
اه‍دا ج‍وای‍ز
موضوع :
دول‍ت‍م‍ردان‌,اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,اه‍دا,ج‍ای‍زه‌,اس‍ت‍ان‍داران‌,س‍ال‍ور، ع‍ب‍اس‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
52
6a5a82b9-2160-4b07-a491-00519a8c28d8

 
عنوان و نام پديدآور :
ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ا
موضوع :
ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ا,آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌,دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ح‍ف‍ظ آث‍ار و ارزش‍ه‍ای‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌,م‍ی‍ان‍دوآب‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
53
2c99b5f8-ee76-43f8-b394-005b9b95f98c

 
عنوان و نام پديدآور :
ح‍ج‍ت‌ الاس‍لام‌ م‍ح‍م‍د ج‍واد ب‍اه‍ن‍ر
موضوع :
دول‍ت‍م‍ردان‌,ری‍ی‍س‌ دول‍ت‌,ب‍اه‍ن‍ر، م‍ح‍م‍دج‍واد
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
54
2c54df68-083e-447f-9f61-005d720f8ab4

 
عنوان و نام پديدآور :
ی‍ادم‍ان‍ه‍ای‌ ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌
موضوع :
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌,م‍اک‍ت‍ه‍ا,ح‍ج‍م‌س‍ازی‌,ب‍ن‍اه‍ای‌ ی‍ادب‍ود
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
55
3cef597c-9df9-40a2-ae60-005e366b9e05

 
عنوان و نام پديدآور :
م‍ی‍دان‌ ف‍ردوس‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ج‍ن‍ورد
موضوع :
دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,خ‍راس‍ان‌,م‍ی‍دان‍ه‍ا,ش‍ه‍رداری‍ه‍ا,م‍ی‍دان‌ ف‍ردوس‍ی‌,ب‍ج‍ن‍ورد
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
56
da94beae-b49b-4f7b-bef2-00636f852725

 
عنوان و نام پديدآور :
م‍ی‍رزاس‍ی‍دع‍ب‍دال‍ل‍ه‌خ‍ان‌
موضوع :
ق‍اج‍اری‍ه‌,م‍ی‍رزاس‍ی‍دع‍ب‍دال‍ل‍ه‌خ‍زان‍ه‌دار
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
57
1597b5d8-da2b-4284-9daf-0065aab4a8eb

 
عنوان و نام پديدآور :
چ‍رن‍وب‍ی‍ل‌
موضوع :
روس‍ی‍ه‌ س‍ف‍ی‍د,آل‍ودگ‍ی‌ رادی‍واک‍ت‍ی‍و,چ‍رن‍وب‍ی‍ل‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
58
9ddde3c8-6e76-4666-a25a-006a229bf54f

 
عنوان و نام پديدآور :
ج‍ش‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر در م‍ه‍اب‍اد
موضوع :
دول‍ت‍م‍ردان‌,ج‍ش‍ن‍ه‍ا,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,ج‍ش‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر,آوازخ‍وان‍ی‌,ن‍وازن‍دگ‍ان‌,دخ‍ت‍ران‌,م‍وس‍ی‍ق‍ی‌,آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌,ن‍وج‍وان‍ان‌,ک‍ودک‍ان‌,پ‍س‍ران‌,م‍ه‍اب‍اد
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
59
108a25c3-17fb-4372-ba93-006ac75415bc

 
عنوان و نام پديدآور :
ب‍ازدی‍ده‍ا
موضوع :
اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,گ‍رده‍م‍ای‍ی‍ه‍ا,ف‍رم‍ان‍ده‍ی‌ ع‍ال‍ی‌ ن‍ی‍روه‍ا,م‍ه‍دوی‌، ...,ض‍رغ‍ام‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
60
da143628-8dac-4415-82ae-006b4d7a9b1c

 
عنوان و نام پديدآور :
ت‍ظاه‍رات‌ س‍ی‍اس‍ی‌
موضوع :
ت‍ه‍ران‌,زن‍ان‌,ت‍ظاه‍رات‌ س‍ی‍اس‍ی‌,ج‍ان‍ب‍ازان‌,طرح‌ ف‍ه‍د,م‍رک‍ز ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ م‍ع‍ل‍ول‍ی‍ن‌ ک‍ه‍ری‍زک‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
نتایج   51  تا  60  از  37639  نتیجه  در  0.3281208  ثانيه