صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
شرح الکبیر المسمی با لریاض المسائل ( منتخب - ویرایشی)
همکار:
محقق حلی ، جعفربن حسن ۶۰۲ - ۶۷۶ ق . المختصر النافع فی فقه الامامیه. شرح.
حسینی ، فروشنده
محقق حلی ، جعفربن حسن ۶۰۲ - ۶۷۶ ق . نویسنده متن .
موضوع:
م‍ح‍ق‍ق‌ ح‍ل‍ی‌ , ، ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ , ، ۶۰۲ - ۶۷۶ق‌. , -- نقد و تفسیر
محقق حلی ، جعفربن حسن ۶۰۲ - ۶۷۶ ق . -- المختصر النافع فی فقه الامامیه .
حقوق:
a
منبع:
۶-۲۰۹۶۷
زبان اثر:
عربی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--چاپ سنگي
جنس:
image/jpg
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
نسخه حاضر جلد دوم ریاض المسائل است که کتاب الاجاره تا پایان کتاب الدیات است که شامل : کتاب الاجاره ، کتاب الوکاله ، کتاب الوقف ، کتاب اسبوق الرمایه ، کتاب الوصایا ، کتاب النکاح ..... کتاب الشهادت ، کتاب الحدود ، کتاب اقصاص و کتاب الدیات می باشد . شرح مزجی مختصر طباطبایی بر مختصرالنافع «علامه حلی» است . از آنجا که شارح دو شرح بر مختصرالنافع نگاشته ، اولی که مبسوط تر و نام آن ریاض‌المس
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
فقه جعفری , -- قرن ‏‫۷ق.‏‬
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
آغاز: , بسمله ، کتاب الاجاره و هی لغة الاجره و هی کری الاجیز لامصدر اجریوجز فانه ..... انجام: , .... تسویده مولفه الفقیر الی‌الله ..... افضل صلوات و تسلیمات و تحیة .
عنوانهاي گونه گون ديگر:
ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل .
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
/ شارح :علی بن محمدعلی الطباطبائی؛ نویسنده متن : جعفربن حسن محقق حلی . طب‍اطب‍ائ‍ی‌ , ، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ , ، ۱۱۶۱-۱۲۳۱ق‌.*
ساير رده بندي ها:
۶-۳۱۸۱۷ ( ۱۳۰۷ق.؛ ۶۳۲ص.؛ ج ۱.؛ کتاب الطهارة؛ جلد مقوایی، روکش تیماج قهوه ای، مجدول ضربی؛ مهر بیضی با سجع « عبده الراجی عباسقلی » ( ص ۲)؛ مرکب پاشیدگی روی جلد و آثار نم و رطوبت روی جلد و اوراق مشهود است). ۶-۱۴۹۸۹ ( ۱۳۰۷ق.؛ ۶۳۲ص.؛ ج ۱.؛ کتاب الطهارة؛ جلد مقوایی، روکش کاغذی طرح دار بنفش، کرم و سبز، وصالی، عطف و گوشه ها گالینگور سرمه ای؛ مهر بیضی با سجع « عبده الراجی عباسقلی » ( ص ۲)؛ از ( ص ۱-۵۲ ) مرمت و وصالی شده، صفحات آخر آفت زدگی دارد و آثار نم و رطوبت در اوراق مشهود است). ۶-۲۸۶۰۵ ( ۱۳۰۷ق.؛ ۶۳۲ص.؛ ج ۱.؛ کتاب الطهارة؛ جلد مقوایی، روکش تیماج قهوه ای، مجدول ضربی؛ مهر بیضی با سجع « عبده الراجی عباسقلی » ( ص ۲)؛ جدا شدگی جلد دارد، شیرازه از هم گسسته است ). ۶-۳۵۸ : ث‌.۷۹۳۴ ( ۱۳۰۷ق.؛ ۶۳۲ص.؛ ج ۱.؛ کتاب الطهارة؛ جلد مقوایی، روکش تیماج قهوه ای؛ مهر بیضی با سجع « عبده الراجی عباسقلی » ( ص ۲)؛ و آثار نم و رطوبت اوراق مشهود است). ۶-۳۵۷ : ث‌.۵۴۲۲۹ ( ۱۳۰۷ق.؛ ۶۳۲ص.؛ ج ۱.؛ کتاب الطهارة؛ جلد مقوایی، روکش تیماج عنابی؛ مهر بیضی با سجع « عبده الراجی عباسقلی » ( ص ۲)؛ آثار نم و رطوبت اوراق مشهود است). ۶-۳۲۳۲۲ ( ۱۳۰۸ق.؛ ۵۷۲ص.؛ ج ۲.؛ کتاب الاجاره؛ جلد مقوایی، روکش تیماج قهوه ای، مجدول ضربی؛ مهر بیضی با سجع « عبده الراجی حسن »( ص ۱)؛ آثار نم و رطوبت در اوراق مشهود است). ۶-۲۸۰۱۹ ( ۱۳۰۸ق.؛ ۵۷۲ص.؛ ج ۲.؛ کتاب الاجاره؛ جلد مقوایی، روکش تیماج سبز ؛ آسیب دیدگی و آفت زدگی جلد و اوراق دارد و آثار نم و رطوبت در اوراق مشهود است). ۶-۲۰۴۹۵ ( ۱۳۰۸ق.؛ ۵۷۲ص.؛ ج ۲.؛ کتاب الاجاره؛ جلد مقوایی، روکش تیماج مشکی؛ جدا شدگی جلد دارد و آثار نم و رطوبت در جلد اوراق مشهود است). ۶-۱۳۹۹ : ث‌.۵۳۱۷۸ ( ۱۳۰۸ق.؛ ۵۷۲ص.؛ ج ۲.؛ کتاب الاجاره؛ جلد مقوایی، روکش تیماج عنابی، مجدول ضربی؛ مهر بیضی با سجع « مرتضی ابن حسین ...؟ »( ص ۱)؛ آثار نم و رطوبت در جلد مشهود است). ۶-۱۴۰۰ : ث‌.۷۹۳۷ ( ۱۳۰۸ق.؛ ۵۷۲ص.؛ ج ۲.؛ کتاب الاجاره؛ جلد مقوایی، روکش تیماج قهوه ای). ۶-۲۸۰۱۹ ( ۱۳۰۸ق.؛ ۵۷۲ص.؛ ج ۲.؛ جلد مقوایی، روکش تیماج سبز؛ آفت زدگی در جلد و اوراق دارد ). ۶-۲۹۲۳۲( جلد مقوایی ، مجدول ضربی ، روکش تیماج قهوه‌ای ؛ جداشدگی جلد از شیرازه ، رطوبت زدگی ، ازهم گسیختگی اوراق ، آثار لکه ) ۶-۲۹۲۵۷ (۱۳۰۸ق.؛ ۵۷۲ ص؛ ج ۲؛ جلد مقوایی، روکش تیماج مشکی؛ مهر اهداء به سجع « اهداء کتابخاهه شخصی آیت ا... شهید دکتر محمد مفتح به کتابخانه ملی بمناسبت سی امین سالگرد شهادت ۲۷ آذر ۱۳۸۸» و مهر دیگر به سجع «کتابخانه خصوصی محمد مفتح شماره کتاب ۱۰/۱۸ » در ابتدای نسخه و یادداشت به سجع «طلبا لمرضات الله تعالی جناب جلالتماب اجل افخم آقا میرزا حسینقلی خان اعتماد دفتر.....و اجرشان عندا... و عن
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره:
تاریخ کتابت : ۱۳۰۸ ق
يادداشت کلي:
زبان : عربی
يادداشتهاي مربوط به نسخه موجود:
حواشی اوراق: , در حواشی اوراق توضیحات و تصحیحات اندکی با نشان «صح » آورده شده است .
يادداشت عمليات:
نسخه بررسی شد.
داده هاي کلي پردازش:
20080610 per 50
شناسه كد كتاب:
1227502
نمايش | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: