صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
بررسی میزان بیان ژن Ampc در سویه‌های سودوموناس آئروژینوزای مقاوم به کارباپنم ایزوله‌شده از بیماران سوختگی در بیمارستان شهر تهران
پديدآور:
/نگارش فاطمه عطاران‌رضایی
همکار:
؛ استاد راهنما تقی ناصرپورفريور
؛ استاد مشاور معصومه اصلانی‌مهر
نوع ماده:
پايان نامه
نوع فایل:
application/pdf
شماره کتابشناسي ملي:
۳۹۶۹۱۳۶
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
زنجان , (کارشناسی ارشد): گرایش میکروبیولوژی , ، ۱۳۹۲. , دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، دانشکده علوم پایه و پزشکی.
شناسه كد كتاب:
3969136
نمايش | تحويل
54.158.199.217
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: