814325 , ص‍ف‍وه‌ ال‍ص‍ف‍ی‌
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
پديدآور:
ت‍وک‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ب‍ن‌ ح‍اج‍ی‌ الاردب‍ی‍ل‍ی‌ اب‍ن‌ب‍زاز
عنوان:
ص‍ف‍وه‌ ال‍ص‍ف‍ی‌
زبان اثر:
فارسي
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
814325
توصیف:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: ب‍س‍م‍ل‍ه‌، ال‍ح‍م‍دل‍ل‍ه‌ ال‍ذی‌ ت‍ج‍ل‍ی‌ لارل‍ی‍ائ‍ه‌ ب‍ان‍وار ال‍ع‍رف‍ان‌ و ال‍م‍ع‍ارف‌,ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: و ال‍م‍وع‍وم‍ن‍ه‌ ان‌ ی‍دع‍و ل‍س‍اع‍ب‍ه‌ و ن‍اق‍ل‍ه‌ و راوی‍ه‌ و م‍ول‍ف‍ه‌ و ق‍اری‍س‍ه‌,: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در م‍ن‍اق‍ب‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌ اس‍ت‌ ب‍ا ی‍ک‌ م‍ق‍دم‍ه‌ و دوازده‌ ب‍اب‌ ب‍دی‍ن‌ ش‍رح‌: م‍ق‍دم‍ه‌ در دو ف‍ص‍ل‌ و ح‍اوی‌ اخ‍ب‍ارن‍ب‍ی‌ و اول‍ی‍اآ ت‍ا ظه‍ور ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌؛ ب‍اب‌ اول‌ م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر ی‍ازده‌ ف‍ص‍ل‌ در ذک‍ر اح‍وال‌ و اب‍ت‍دای‌ ح‍ال‌ س‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌؛ ب‍اب‌ دوم‌: در ک‍رام‍ات‌ ش‍ی‍خ‌ م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر س‍ه‌ ف‍ص‍ل‌؛ ب‍اب‌ س‍وم‌: در ک‍رام‍ات‍ی‌ ک‍ه‌ از ن‍ظر ل‍طف‌ و ع‍ن‍ف‌ از او ص‍ادر ش‍ده‌ ح‍اوی‌ س‍ه‌ ف‍ص‍ل‌؛ ب‍اب‌ چ‍ه‍ارم‌: در ک‍ل‍م‍ات‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ش‍ی‍خ‌ م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر ش‍ش‌ ف‍ص‍ل‌؛ ب‍اب‌ پ‍ن‍ج‍م‌: در ک‍رام‍ات‍ی‌ ک‍ه‌ در اص‍ن‍اف‌ ح‍ی‍وان‍ات‌ و غ‍ی‍ره‍ا ب‍ظه‍ور رس‍ی‍ده‌ در س‍ه‌ ف‍ص‍ل‌؛ ب‍اب‌ ش‍ش‍م‌: در ذک‍ر س‍م‍اع‌ و وج‍د ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌؛ ب‍اب‌ ه‍ف‍ت‍م‌: در ک‍رام‍ات‌ م‍ت‍ن‍وع‍ه‌ ح‍اوی‌ پ‍ن‍ج‌ ف‍ص‍ل‌؛ ب‍اب‌ ه‍ش‍ت‍م‌: در ذک‍ر س‍ی‍رت‌ م‍رض‍ی‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر ب‍ی‍س‍ت‌ و ه‍ف‍ت‌ ف‍ص‍ل‌؛ ب‍اب‌ ن‍ه‍م‌: در ذک‍ر م‍رض‌ از ون‍ق‍ل‌ اوب‍ع‍ال‍م‌ ب‍اق‍ی‌ م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر دو ف‍ص‍ل‌؛ ب‍اب‌ ده‍م‌: در ک‍رام‍ات‍ی‌ ک‍ه‌ از از ظاه‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌ م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر س‍ه‌ ف‍ص‍ل‌؛ ب‍اب‌ ی‍ازده‍م‌: در ذک‍ر ع‍ظم‍ت‌ و ش‍ه‍رت‌ از و خ‍ل‍ف‍ای‌ از م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر س‍ه‌ ف‍ص‍ل‌؛ ب‍اب‌ دوازده‍م‌؛ در ک‍رام‍ات‌ م‍ری‍دان‌ ازو
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
814325
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :