صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
جهادیه [چاپ سربی]
موضوع:
ج‍ه‍اد
ایران -- تاریخ -- قاجاریان، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق. -- جنگ با روسیه، ۱۲۱۸ - ۱۲۲۸ق.
ایران -- تاریخ -- قاجاریان، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق. -- جنگ با روسیه، ۱۲۲۸ - ۱۲۴۳ق.
زبان اثر:
فارسي
مولف:
م‍ی‍رزا ب‍زرگ‌ ق‍ائ‍م‌ م‍ق‍ام‌
چاپگر
آشتیانی
۱۱۶۷-۱۲۳۷؟ق‌.
ع‍ی‍س‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌
محمدعلی ابن محمدحسین
قرن ۱۳ق.
نوع:
چاپ سنگي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
عنوان ديگر:
اولین چاپخانه سربی در ایران در شهر تبریز به توسط میرزا زین‌العابدین تبریزی دایر شد و اولین [و یا دومین] کتابی که در این چاپخانه به چاپ رسید رساله جهادیه تألیف میرزا عیسی قائم مقام اول بود. نسخه مورد معرفی همین رساله می‌باشد که توسط محمدعلی ابن حاجی محمدحسین آشتیانی از شاگردان میرزا زین‌العابدین تبریزی به سال ۱۲۳۳ قمری به چاپ رسیده است.
جنس:
Image/jpg
شماره نسخه:
نسخه 1
شماره جلد:
1
نمايش | تحويل
54.81.150.27
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: