صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ش‍ی‍وع‌ ع‍لائ‍م‌ و ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ه‍اپ‍ی‍وت‍ی‍روئ‍ی‍دی‌
پديدآور:
ف‍ت‍ح‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
همکار:
اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ب‍ه‍م‍ن‌ طال‍ب‍ی‌پ‍ور
طال‍ب‍ی‌پ‍ور، ب‍ه‍م‍ن‌
نام سازمان:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ زن‍ج‍ان‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
نوع ماده:
پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
شماره کتابشناسي ملي:
‭۳۹۸۶۱۰
شناسه كد كتاب:
820845
سال نشر:
۱۳۷۴
نیم نگاه | تحويل
52.55.177.115
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: