شناسنامه
عنوان:
ق‍درت‌، زب‍ان‌، زن‍دگ‍ی‌ روزم‍ره‌ در گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ - س‍ی‍اس‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر
پديدآور:
ن‍گ‍ارش‌ اح‍م‍د خ‍ال‍ق‍ی‌ دام‍غ‍ان‍ی‌ خ‍ال‍ق‍ی‌ دام‍غ‍ان‍ی‌، اح‍م‍د
نام سازمان:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
موضوع:
م‍ک‍ت‍ب‌ ه‍ای‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ غ‍رب‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
زب‍ان‌
ق‍درت‌ س‍ی‍اس‍ی‌
ح‍ی‍ات‌
ق‍رن‌ ۲۰ م‌.
چکيده:
ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
شماره کتابشناسي ملي:
‭م‌۸۳-۲۹۵۳۳
يادداشت:
ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۳۲۱ - ۳۱۲ ورق‌
ساير رده بندي ها:
‭۵۱-۶۸۵۳
شناسه كد كتاب:
831604
سال نشر:
۱۳۸۱
پیوند ثابت:
http://dl.nlai.ir/UI/Permalink/194232
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :