450480 , ه‍ف‍ت‍ه‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
ه‍ف‍ت‍ه‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌
موضوع:
ت‍ه‍ران‌
م‍ی‍دان‌ آزادی‌
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌
ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌
ه‍ف‍ت‍ه‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌
م‍راس‍م‌ رژه‌
م‍ی‍دان‍ه‍ا
س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
ت‍س‍ل‍ی‍ح‍ات‌
آم‍ادگ‍ی‌ ن‍ظام‍ی‌
زبان اثر:
فارسي
نوع:
همه انواع مدارک--تصاوير--عكس
توصیف:
ت‍ص‍اوی‍ری‌ از رژه‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ن‍ظام‍ی‌ در م‍ی‍دان‌ آزادی‌
عکاس:
/ ع‍ل‍ی‌رض‍ا ب‍ن‍ی‌ع‍ل‍ی‌
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
450480
منشا:
سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس
منشا سطح دوم:
مشاهده زیر مجموعه
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
روابط
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :