شناسنامه
عنوان:
ت‍اث‍ی‍ر آس‍ی‍ب‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ خ‍ان‍واده‌ ب‍ر ب‍زه‍ک‍اری‌
پديدآور:
پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر م‍ح‍م‍درض‍ا ن‍ادری‌ ن‍ادری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
نام سازمان:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
موضوع:
خ‍ان‍واده‌
اخ‍ت‍لال‌ه‍ای‌ روان‍ی‌
ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ روان‍ی‌
شماره کتابشناسي ملي:
‭م‌۸۳-۲۰۷۱۲
يادداشت:
ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۱۹۱ - ۱۸۵ ورق‌
ساير رده بندي ها:
‭۵۱-۶۶۱۵
شناسه كد كتاب:
830933
سال نشر:
۱۳۸۳
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :