1081620
شناسنامه
عنوان:
‎‎بررسی تغییرات سطح آنتی‌ژن اختصاصی پروستات در بیماران مبتلا به آدنوم پروستات مراجعه‌کننده به بیمارستان رسول‌اکرم ( ص ) تهران در سال ۱۳۸۱
پديدآور:
‎‎‎، رضا , ‎رنجبرحسینی
نام سازمان:
‎‎دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. دانشکده پزشکی
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
‎‎‏‫( دکترا ) : پزشکی‬
زبان اثر:
per
موضوع:
‎آنتی‌ژن اختصاصی پروستات
‎پروستات
‎هیپرپلازی پروستات
چکيده:
‎‎‏‫پ‍روس‍ت‍ات‌ ش‍ای‍ع‍ت‍ری‍ن‌ م‍ک‍ان‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ارول‍وژی‍ک‌ و آدن‍وم‌ پ‍روس‍ت‍ات‌ ش‍ای‍ع‍ت‍ری‍ن‌ ت‍وم‍ور خ‍وش‌ خ‍ی‍م‌ در م‍ردان‌ اس‍ت‌. ‎PSA‬ ی‍ک‌ ش‍اخ‍ص‌ آن‍زی‍م‍ی‌ م‍خ‍ت‍ص‌ ب‍اف‍ت‌ پ‍روس‍ت‍ات‌ اس‍ت‌ و ‎BPH‬ ی‍ک‍ی‌ از ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ م‍ن‍ج‍ر ب‍ه‌ اف‍زای‍ش‌ س‍طح‌ س‍رم‍ی ‌‎PSA‬ در خ‍ون‌ م‍ی‌گ‍ردد. ه‍دف‌ از ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ س‍طح‌ س‍رم‍ی ( PSA ( ng/ml در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ آدن‍وم‌ پ‍روس‍ت‍ات‌ ک‍ه‌ ب‍ا ب‍ی‍وس‍پ‍ی‌ ب‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ رس‍ی‍ده‌ان‍د م‍ی‌ب‍اش‍د. ب‍ع‍د از ب‍ررس‍ی‌ س‍طح‌ س‍رم‍ی‌ ۱۰۰ ب‍ی‍م‍ار م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌‎BPH‬ اث‍ب‍ات‌ ش‍ده‌ در ۲۹ ٪ ب‍ی‍م‍اران‌ س‍طح‌ س‍رم‍ی ‌‎PSA‬ ک‍م‍ت‍ر از‎(ng/ml)‬ ‏۴ ‏٬ ۶۸درص‍د ب‍ی‍م‍اران‌ س‍طح‌ س‍رم‍ی‌‎PSA‬ ب‍ی‍ن ( ng/ml )‏ ۱۰ - ۴ و در ۳ ٪ ب‍ی‍م‍اران‌ س‍طح‌ س‍رم‍ی ‌‎PSA‬ ب‍ی‍ش‍ت‍ر از ng/ml ‏۱۰ ب‍وده‌ اس‍ت‌.
شماره کتابشناسي ملي:
‎‎۱۰۸۱۶۲۰
يادداشت:
‎‎کتابنامه : ص. ۷۹
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
‎‎ایران ‎‎تهران
يادداشت کلي:
چکیده : فارسی- انگلیسی
شناسه كد كتاب:
1081620
سال نشر:
‎‎، ۱۳۸۳
پیوند ثابت:
http://dl.nlai.ir/UI/Permalink/1674350
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :

 


login