833438
شناسنامه
عنوان:
‎‎وث‍ی‍ق‍ه‌ و ت‍ل‍ف‌ م‍ورد وث‍ی‍ق‍ه‌ در ح‍ق‍وق‌ دری‍ای‍ی‌ ای‍ران‌
پديدآور:
‎‎اح‍م‍دی‌، داود
نام سازمان:
‎‎دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، [دان‍ش‍ک‍ده‌] ح‍ق‍وق‌
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
زبان اثر:
per
موضوع:
‎ات‍لاف‌
‎ای‍ران‌
‎ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌
‎ح‍ق‍وق‌ دری‍ای‍ی‌
‎ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌
‎ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ دری‍ای‍ی‌
‎ره‍ن‌
‎ع‍ق‍ود
‎وث‍ی‍ق‍ه‌ه‍ا
چکيده:
‎‎ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
شماره کتابشناسي ملي:
‎‎‭م‌۸۴-۴۶۷۱
يادداشت:
‎‎ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۱۹۰ - ۱۸۵ ورق‌
ساير رده بندي ها:
‎‎‭۵۱-۹۱۷۶
شناسه كد كتاب:
833438
سال نشر:
‎‎۱۳۸۳
پیوند ثابت:
http://dl.nlai.ir/UI/Permalink/1674344
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :

 


login