پیمایش
  جستجوی الفبایی
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
عبارت جستجونتیجه  1  تا  12  از  251  نتیجه  در  0/2499835  ثانیه 
 
گالری لیست جدول گراف
           

مرتب سازی بر اساس

 شمارهعنوان و نام پديدآورموضوعيادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيدهشماره كتابشناسي مليشماره جلدشماره نسخهسال نشر
1‏‫مصاحبه تاريخ شفاهي با امانوئل ملیک‌اصلانیان٬ ۱۹/۰۴/۱۳۷۸‬ملیک اصلانیان , ، امانوئل , ‏‫، ‏۱۲۹۴ -‏ ۱۳۸۲.‬رئوس مطالب مطرح شده در مصاحبه به اين شرح است: تحصیل موسیقی در آلمان از سنین کودکی تا سطوح دانشگاهی و اجرای کنسرت‌های متعدد در کشور آلمان٬ بازگشت به ایران و تدریس موسیقی٬ توجه به فلسفه و عرفان در آهنگسازی.
2‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهي با احمد حامی، ۰۶/۰۳/۱۳۷۶‬ح‍ام‍ی‌ , ، اح‍م‍د , ،‏‫‫ ۱۲۹۸ - ‏‏۱۳۷۹.‏‬‏‫‬‏رئوس مطالب مطرح شده در مصاحبه به اين شرح است: شرح‌‌ بیوگرافی، تحصیل‌ در رشته‌ مهندسی‌ راه‌ و ساختمان، فعالیت‌ در جاده‌ سازی‌ و راهسازی‌ از دوران‌ رضا شاه‌ ، ساخت‌ پل‌ های‌ کشور از جمله‌ پل کرج، همکاری‌ با سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ و وزارت‌ راه‌ از سال ۱۳۳۲.
3‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با جعفر مؤیدشیرازی، ۱۸/۰۷/۱۳۷۴م‍وی‍د ش‍ی‍رازی‌ , ، ج‍ع‍ف‍ر , ، ۱۳۱۶-,س‍ع‍دی‌ , ، م‍ص‍ل‍ح‌‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ , ،‏‫ ‏‫ - ‏۶۹۱؟ق.‏‏‬رئوس مطالب مطرح‌شده در مصاحبه به اين شرح است: بیوگرافی، دلیل و نحوه ترجمه کتاب «پیامبر»، چگونگی تألیف کتاب «گلبانگ خرابات»، شرح تحقیقات مختلف در باب سعدی و آثارش و بیان علت شهرت به عنوان یک سعدی‌شناس.
4‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با رضا سیدحسینی٬ ۱۷/۱۰/۱۳۸۴س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‍ی‌ , ، رض‍ا , ، ‏‫۱۳۰۵ - ‏۱۳۸۸.‬
5‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با هاراطون داویدیان٬ ۰۵/۰۴/۱۳۷۸داوی‍دی‍ان‌ , ، ه‍اراطون‌ , ، ‏‫۱۳۰۳ - ۱۳۸۸.‏
6‏‫مصاحبه تاريخ شفاهي با عبدالله عامری‌الحسینی٬ ۳۰/۰۵/۱۳۸۵‬عامری‌الحسینی٬ عبدالله، ۱۳۰۱- ۱۳۸۶‏‫رئوس مطالب مطرح ‌شده در مصاحبه به اين شرح است: تحصیل در هنرستان کمال‌الملک و دانشکده هنرهای زیبا٬ علاقه‌مندی به طبیعت و فرهنگ ایرانی٬ تدریس در آموزش و پرورش و تکفل خانواده‌ پس از ورشکستگی پدر٬ اشتغال در اداره هنرهای زیبا و پرداختن به نقاشی و نقش قالی در این محل٬ شرکت در تعدادی نمایشگاه و توانایی وی در زمینه‌‌های شعر و مجسمه‌سازی.‬
7‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با امرالله فرهادی‌آردکپان٬ ۱۳۸۶فرهادی‌آردکپان , ، امراله , ، ‏‫۱۳۳۵‏-
8‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با محمدعلی اسلامی‌ندوشن٬ ۱۳۸۶اس‍لام‍ی‌ ن‍دوش‍ن‌ , ، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ , ، ‏‫۱۳۰۴ -‏
9‏‫‬‏‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با محمدعلی غربی، ۲۸/۰۵/۱۳۸۵غ‍رب‍ی‌ , ، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌رئوس مطالب مطرح‌شده در مصاحبه به اين شرح است: دبیرستان ثروت و دانشکده پزشکی، ادامه تحصیل در فرانسه و در تخصص گوارش و کبد، دکتر ناصر گیتی و اساتیدش در ایران و فرانسه، حضور مرحوم راشد در فرانسه، همکاری با وزارت بهداری برای کنترل مالاریا در کشور، علم پزشکی و پیشرفت سریع آن، یکی از مؤسسان بیمارستان مهر تهران.
10‏‫‬‏‏مصاحبه تاريخ شفاهی با غلامحسین ابراهیمی‌دینانی، ۱۳۷۹-۱۳۸۰اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ دی‍ن‍ان‍ی‌ , ، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ , ، ‏‫۱۳۱۳ -‏
11مصاحبه تاريخ شفاهی با داریوش طلایی، ۱۳۷۵طلائ‍ی‌ , ، داری‍وش‌ , ، ۱۳۳۱ -رئوس مطالب مطرح‌شده در مصاحبه به این شرح است: نحوه گرایش به موسیقی از دوران کودکی، مراحل تحصیل در هنرستان موسیقی ملی، ویژگی‌های شخصیتی اساتید هنرستان از جمله شهنازی، برومند و صفوت و بیان خاطراتی از آن‌ها، فعالیت‌های هنری طلایی نظیر اجرای کنسرت و شرکت در ارکسترها در قبل و بعد از انقلاب، تاسیس مرکز حفظ و اشاعه موسیقی و شرح حالی از اساتید آنجا نظیر فروتن و هرمزی و دوامی، بررسی موسیقی ایران در حال حاضر.
12‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با عبدالمحمد آیتی٬ ۱۳۸۵آی‍ت‍ی‌ , ، ع‍ب‍دال‍م‍ح‍م‍د , ، ‏‫ ۱۳۰۵ - ‏۱۳۹۲.‏‬‏‬
نتیجه  1  تا  12  از  251  نتیجه  در  0/2499835  ثانیه