پیمایش
  جستجوی الفبایی
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
عبارت جستجونتیجه  1  تا  8  از  8  نتیجه  در  0/1718892  ثانیه 
 
گالری لیست گراف
           
1
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
مجموعه دكتر شريعتي
نوع :
مجموعه
جنس :
Image/jpg
توصیف :

شماره مدرک :
13
2
0
بندانگشتی
3
0
تصویر بندانگشتی
4
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
نقش دولت در دفاع مقدس
نوع :
مجموعه
جنس :
image/jpg
سطح1 :
Provenanc
سطح3 :
collectionss
5
0
تصویر بندانگشتی
6
1
بندانگشتی
نوع :
مجموعه
جنس :
در این مجموعه کلیه طرح های پژوهشی که به سفارش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تهیه شده است نمایش داده می شود.
7
1
تصویر بندانگشتی
نوع دوم مدرک :
مجموعه
عنوان و نام پديدآور :
روزنامه ناهيد
نوع :
روزنامه
جنس :
Image/jpg
8
1
بندانگشتی
نوع دوم مدرک :
مجموعه
عنوان و نام پديدآور :
مجموعه منابع ديجيتال ايران
نوع :
روزنامه
جنس :
Image/jpg
نتیجه  1  تا  8  از  8  نتیجه  در  0/1718892  ثانیه