1297058 , ‎‎دستور الوزراء
شناسنامه
عنوان:
‎‎دستور الوزراء
منبع:
‎‎۵-۲۱۸۸۴
زبان اثر:
per
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
‎-- ایران ‎-- سرگذشتنامه ‎وزیران ‎-- 10 -16th century ‎-- History ‎-- Iran ‎Viziers‪‪ ‎-- 16th century ‎Persian prose literature ‎-- Biography ‎-- ایران ‎-- تاریخ ‎-- قرن ۴-۱۰ق. ‎--‏‫ قرن ۱۰ق.‬ ‎نثر فارسی
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
‎‎‎[افتاده] ... بیان شمه [ای] از احوال برمکیان صیت فضل و سخای برمکیان بر السنه و افواه طوایف انسان بدانسان جریان دارد که از شرح و بیان و بنان مستغنیست ... آنها بحسب خاصیت متحرک شوند حضار مجلس ازین سخنان متعجب گشته کس ... , ‎انجام: ‎‎‎[افتاده] ... و روزگار از دست اولاد مهدی بیرون رود هادی سر در پیش انداخته متفکر شد ... فضل بن یحیی بصفت نصفت و جود و سخا و احیای مراسم انصاف اتصاف داشت جعفربن یحیی با وجود این اوصاف در صنعت کتابت هم ... , ‎آغاز:
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
‎‎‎‎، ۸۸۰-۹۴۲ق‌. , ‎، غ‍ی‍اث‌ال‍دی‍ن‌ب‍ن‌ ه‍م‍ام‌ال‍دی‍ن‌ , ‎خ‍وان‍دم‍ی‍ر
شماره کتابشناسي ملي:
‎‎۱۲۹۷۰۵۸
يادداشتهاي مربوط به شماره هاي شناسايي:
‎‎۲۱۸۸۴
يادداشت کلي:
‎‎زبان:فارسی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
‎‎نسخه حاضر در آغاز و انجام افتادگی دارد. بنگرید به شماره بازیابی ۲۲۴۶۸ در فهرست همین کتابخانه.
شناسه كد كتاب:
1297058
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :

 


login