476208 , س‍وگ‍واری‍ه‍ا
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
س‍وگ‍واری‍ه‍ا
موضوع:
ت‍ه‍ران‌
ق‍ی‍ام‌ ع‍اش‍ورا
ت‍ع‍زی‍ه‌خ‍وان‍ی‌
س‍وگ‍واری‌ه‍ا
خ‍ی‍اب‍ان‌ ج‍ی‌
زن‍ج‍ی‍رزن‍ی‌
زبان اثر:
فارسي
نوع:
همه انواع مدارک--تصاوير--عكس
توصیف:
م‍راس‍م‌ ع‍زاداری‌ س‍ال‍گ‍رد ش‍ه‍ادت‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌) و خ‍ان‍دان‌ و ی‍اران‍ش‌ در خ‍ی‍اب‍ان‌ س‍ی‌ م‍ت‍ری‌ ج‍ی‌، ع‍ک‍س‍ه‍ای‌ م‍راس‍م‌ ب‍ه‌ س‍ف‍ارش‌ ه‍ی‍ات‌ م‍س‍ج‍دال‍زه‍رای‌ خ‍ی‍اب‍ان‌ ۱۳ م‍ت‍ری‌ ح‍اج‍ی‍ان‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌
عکاس:
/ ن‍ظام‌ م‍ی‍ران‌
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
476208
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
روابط
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :

 


login