476400 , پ‍وس‍ت‍ره‍ا
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
پ‍وس‍ت‍ره‍ا
موضوع:
پ‍وس‍ت‍ره‍ا
ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)
ب‍ی‍س‍ت‌ و دو ‌ ب‍ه‍م‍ن‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
ق‍ن‍دی‌، م‍س‍ع‍ود
زبان اثر:
فارسي
نوع:
همه انواع مدارک--تصاوير--عكس
توصیف:
ت‍اب‍ل‍وی‌ ن‍ق‍اش‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ و ج‍م‍ع‍ی‌ از م‍ردم‌ در ح‍ال‌ راه‍پ‍ی‍م‍ای‍ی‌ ب‍ا م‍ش‍ت‌ه‍ای‌ گ‍ره‌ ک‍رده‌ ب‍ا م‍ض‍م‍ون‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و دوم‌ ب‍ه‍م‍ن‌ اث‍ر م‍س‍ع‍ود ق‍ن‍دی‌ ب‍ه‌ س‍ف‍ارش‌ س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ک‍ه‌ ب‍ص‍ورت‌ پ‍وس‍ت‍ر درآورده‌ اس‍ت‌
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
476400
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
روابط
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :

 


login