مجموعه
عنوان و نام پديدآور:
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
نوع:
مجموعه
توصیف:
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
      
Skip Navigation Links.
نتیجه  1  تا  12  از  37433  نتیجه  در  1/3905215  ثانیه 
 
گالری لیست جدول گراف
       

مرتب سازی بر اساس
1
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ش‍ه‍ره‍ا
موضوع :
خ‍وزس‍ت‍ان‌,ش‍وش‌,ش‍ه‍ره‍ا
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
2
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
س‍ال‍گ‍رده‍ا
موضوع :
دول‍ت‍م‍ردان‌,اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌,ج‍ش‍ن‍ه‍ا,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,ب‍زرگ‍داش‍ت‌,ش‍ش‍م‌ ب‍ه‍م‍ن‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
3
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
گ‍رده‍م‍ای‍ی‍ه‍ا
موضوع :
دول‍ت‍م‍ردان‌,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,گ‍رده‍م‍ای‍ی‍ه‍ا,س‍خ‍ن‍ران‍ی‌,ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ی‌، ج‍واد,اف‍ت‍ت‍اح‍ی‍ه‌,اس‍ت‍ان‍داران‌,ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌,م‍دی‍ران‌,س‍ازم‍ان‌ ب‍ی‍م‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ک‍ش‍ور
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
4
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ب‍ازدی‍ده‍ا
موضوع :
ب‍ازدی‍ده‍ا,دول‍ت‍م‍ردان‌,اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,ف‍ی‍روزی‍ان‌، س‍ه‍راب‌,اس‍ت‍ان‍داران‌,ف‍رم‍ان‍ده‍ی‌ ن‍ظام‍ی‌,ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا,ض‍رغ‍ام‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
5
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
دی‍داره‍ا
عکاس :
/ ج‍ان‍ی‌ اگ‍ی‍ت‌
موضوع :
دول‍ت‍م‍ردان‌,رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌,وزی‍ران‌,م‍ی‍ج‍ر، ج‍ان‌,دی‍داره‍ا,آف‍ری‍ق‍ای‌ ج‍ن‍وب‍ی‌,ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌,ل‍ن‍دن‌,م‍ان‍دلا، ن‍ل‍س‍ون‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
6
6
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
س‍وگ‍واری‍ه‍ا
عکاس :
/ ن‍ظام‌ م‍ی‍ران‌
موضوع :
ت‍ه‍ران‌,ق‍ی‍ام‌ ع‍اش‍ورا,ت‍ع‍زی‍ه‌خ‍وان‍ی‌,س‍وگ‍واری‌ه‍ا,خ‍ی‍اب‍ان‌ ج‍ی‌,زن‍ج‍ی‍رزن‍ی‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
7
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ب‍زرگ‍داش‍ت‍ه‍ا
موضوع :
اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,ب‍زرگ‍داش‍ت‌,آزادی‌,ه‍ش‍ت‍م‌ اس‍ف‍ن‍د,ح‍ق‍وق‌ زن‍ان‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
8
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ب‍ازدی‍ده‍ا
موضوع :
ب‍ازدی‍ده‍ا,دول‍ت‍م‍ردان‌,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,ف‍ی‍روزی‍ان‌، س‍ه‍راب‌,اس‍ت‍ان‍داران‌,ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
9
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ب‍ازدی‍ده‍ا
موضوع :
ب‍ازدی‍ده‍ا,دول‍ت‍م‍ردان‌,اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,ف‍ی‍روزی‍ان‌، س‍ه‍راب‌,دخ‍ت‍ران‌,اس‍ت‍ان‍داران‌,ف‍رخ‌ن‍ی‍ا، ف‍ری‍دون‌,پ‍ی‍ش‍اه‍ن‍گ‍ان‌,س‍پ‍اه‌ دان‍ش‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
10
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ب‍ازدی‍ده‍ا
موضوع :
ب‍ازدی‍ده‍ا,دول‍ت‍م‍ردان‌,اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ی‌، ج‍واد,اس‍ت‍ان‍داران‌,ام‍ت‍ح‍ان‍ات‌,م‍دارس‌ م‍ت‍وس‍طه‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
11
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
پ‍وس‍ت‍ره‍ا
موضوع :
پ‍وس‍ت‍ره‍ا,ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌),ب‍ی‍س‍ت‌ و دو ‌ ب‍ه‍م‍ن‌,س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌,ق‍ن‍دی‌، م‍س‍ع‍ود
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
12
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
م‍اک‍ت‍ه‍ا
موضوع :
م‍اک‍ت‍ه‍ا,م‍س‍ج‍ده‍ا,ح‍ج‍م‌س‍ازی‌,س‍الاری‌، م‍ه‍رداد
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
نتیجه  1  تا  12  از  37433  نتیجه  در  1/3905215  ثانیه 

login