پیمایش
  جستجوی الفبایی
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A
عبارت جستجونتیجه  1  تا  12  از  13  نتیجه  در  1/8594055  ثانیه 
 
گالری لیست گراف
       
1
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
اسناد صندوق بازنشستگی کشوری
نوع :
مجموعه
جنس :
image/jpg
ريشه :
( ( ( Provenanc:‎‎سازمان AND Provenanc:بازنشستگی) OR (Provenanc:"‎‎سازمان بازنشستگی") ) AND (type:29) )
چکيده :
این مجموعه شامل اسناد صندوق بازنشستگی کشوری است.
2
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
نقش دولت در دفاع مقدس
نوع :
مجموعه
جنس :
image/jpg
سطح1 :
Provenanc
سطح3 :
primary_type
3
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
مجموعه اسناد در خصوص دهه فجر
نوع :
مجموعه
جنس :
image/jpg
توصیف :
نمایشگاه دهه فجر
دسترسي آزاد :
دارد
4
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
مجموعه دكتر شريعتي
نوع :
مجموعه
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
توصیف :

شماره مدرک :
13
5
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
اسناد ستاد هماهنگی و راهبري اجراي نقشه مهندسی فرهنگی کشور
نوع :
مجموعه
جنس :
image/jpg
سطح1 :
Provenanc
سطح2 :
General_Notes
6
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
,نمایشگاه اسناد و منابع
نوع :
مجموعه
جنس :
image/jpg
دسترسي آزاد :
دارد
کد اختصاصي :
100
7
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
سخنرانی های اندیشگاه
نوع :
مجموعه
جنس :
image/jpg
ريشه :
( ( ( ( allfields:اندیشگاه) ) ) AND (type:39) )
چکيده :
این مجموعه شامل سخنرانی های برگزار شده در اندیشگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی است.
8
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
مجموعه تصویری ایران
نوع :
مجموعه
جنس :
image/jpg
سطح1 :
collectionss
ريشه :
( ( ( tosife_majmoe:مجموعه AND tosife_majmoe:تصویری) OR (tosife_majmoe:"مجموعه تصویری") ) AND (type:34) )
9
1
تصویر بندانگشتی
نوع :
مجموعه
جنس :
در این مجموعه کلیه طرح های پژوهشی که به سفارش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تهیه شده است نمایش داده می شود.
10
1
بندانگشتی
نوع :
مجموعه
جنس :
این مجموعه شامل کلیه اسناد حقوقی می باشد.
11
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
نوع :
مجموعه
جنس :
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از این قسمت در قالب کتاب الکترونیکی قابل سفارش و خرید است. برای خرید هر کتاب بر روی گزینه نمایش کلیک کرده و پس از پرداخت وجه، امکان مشاهده کتاب فراهم خواهد شد.
,image/jpg
دسترسي آزاد :
دارد
کد اختصاصي :
100
12
1
بندانگشتی
نوع دوم مدرک :
مجموعه
عنوان و نام پديدآور :
روزنامه ناهيد
نوع :
روزنامه
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
نتیجه  1  تا  12  از  13  نتیجه  در  1/8594055  ثانیه 

 
login