پیمایش
  جستجوی الفبایی
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
عبارت جستجونتیجه  1  تا  12  از  12  نتیجه  در  0/1718408  ثانیه 
 
گالری لیست گراف
       
1
1
تصویر بندانگشتی
نوع :
مجموعه
جنس :
این مجموعه شامل آثار دفاع مقدس است.
,مجموعه
شماره مدرک :
17
2
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
مجموعه تصویری ایران
نوع :
مجموعه
جنس :
image/jpg
سطح1 :
collectionss
ريشه :
( ( ( tosife_majmoe:مجموعه AND tosife_majmoe:تصویری) OR (tosife_majmoe:"مجموعه تصویری") ) AND (type:34) )
3
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
اسناد ستاد هماهنگی و راهبري اجراي نقشه مهندسی فرهنگی کشور
نوع :
مجموعه
جنس :
image/jpg
سطح1 :
Provenanc
سطح2 :
General_Notes
4
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
مجموعه دكتر شريعتي
نوع :
مجموعه
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
توصیف :

شماره مدرک :
13
5
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
نقش دولت در دفاع مقدس
نوع :
مجموعه
جنس :
image/jpg
سطح1 :
Provenanc
سطح3 :
primary_type
6
1
بندانگشتی
نوع :
مجموعه
جنس :
در این مجموعه دسترسی به متن کامل انتشارات رایگان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران فراهم شده است. 
شماره مدرک :
7
7
1
تصویر بندانگشتی
نوع :
مجموعه
جنس :
در این مجموعه کلیه طرح های پژوهشی که به سفارش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تهیه شده است نمایش داده می شود.
8
1
بندانگشتی
نوع :
مجموعه
جنس :
این مجموعه شامل کلیه اسناد حقوقی می باشد.
9
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
اسناد صندوق بازنشستگی کشوری
نوع :
مجموعه
جنس :
image/jpg
ريشه :
( ( ( Provenanc:‎‎سازمان AND Provenanc:بازنشستگی) OR (Provenanc:"‎‎سازمان بازنشستگی") ) AND (type:29) )
چکيده :
این مجموعه شامل اسناد صندوق بازنشستگی کشوری است.
10
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
سخنرانی های اندیشگاه
نوع :
مجموعه
جنس :
image/jpg
ريشه :
( ( ( ( allfields:اندیشگاه) ) ) AND (type:39) )
چکيده :
این مجموعه شامل سخنرانی های برگزار شده در اندیشگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی است.
11
1
تصویر بندانگشتی
نوع دوم مدرک :
مجموعه
عنوان و نام پديدآور :
روزنامه ناهيد
نوع :
روزنامه
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
12
1
بندانگشتی
نوع دوم مدرک :
مجموعه
عنوان و نام پديدآور :
مجموعه منابع ديجيتال ايران
نوع :
روزنامه
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
نتیجه  1  تا  12  از  12  نتیجه  در  0/1718408  ثانیه 

 
login