پیمایش
  جستجوی الفبایی
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
عبارت جستجونتیجه  1  تا  12  از  7028  نتیجه  در  1/5312323  ثانیه 
 
گالری لیست جدول گراف
       

مرتب سازی بر اساس
1
132
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
تبصره‌المتعلمین (افست)
همکار :
؛ مصحح: عبدالحسین الحائری ؛ کاتب: طاهر خوشنویس ابن عبدالرحمن
حقوق :
a
منبع :
۶-۲۷۵۵۸
زبان اثر :
عربی
2
156
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
جغرافی (منتخب - فهرستی)
حقوق :
a
منبع :
۶-۱۳۶۵۱
زبان اثر :
فارسی
نوع :
چاپ سنگي
3
370
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ریاض‌القدس‌ المسمی بحدائق‌الانس [چاپ‌گراور]( منتخب - ویرایشی )
همکار :
؛ کاتب عبدالرحیم‌ نصیرآبادی‌زنجانی,نصیرآبادی‌زنجانی، عبدالرحیم، قرن ۱۴، کاتب
موضوع :
,
حقوق :
a
منبع :
۶-۲۲۳۱۲
4
280
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ن‍اس‍خ‌ ال‍رم‍وز و رم‍ز م‍ح‍م‍ودی‌ ( منتخب - ویرایشی)
همکار :
؛کاتب:حاج غلامعلی‌بن‌محمدالنائینی,نائینی، غلامعلی‌بن‌محمد، قرن۱۳ق، کاتب
حقوق :
a
منبع :
۶-۱۴۱۳۴
زبان اثر :
فارسی
5
404
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
مجمع المسائل[چاپ سنگی]
مولف :
موسوی جزایری شوشتری غروی،عبدالکریم، قرن ۱۳ق.مصحح,ی‍زدی‌، سیدم‍ح‍م‍دک‍اظم‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌، ‏‫۱,نجفی کاشانی، محمد‌علی،قرن ۱۳ق. مصحح,م‍ی‍رزای‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍ود،,جزی اصفهانی، محمد‌حسن‌بن‌محمد‌ابراهیم، قرن ۱۳ق. گ
تاریخ انتشار :
بمبئی:علی و اح‍م‍د ص‍اح‍ب‌ ت‍اج‍ر ی‍زدی‌ م‍ع‍روف‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
چاپ سنگي
6
204
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ديوان اشعار ملامحسن فيض ( منتخب - ویرایشی )
همکار :
؛مقدمه نویس : اسدالله شهشهانی,؛کاتب: عماد طاهری,شهشهانی , ، اسدالله , ، قرن ۱۴. مقدمه نویس,طاهری، عماد، قرن ۱۴. کاتب
موضوع :
,
حقوق :
a
منبع :
۶-۱۳۳۳۲
7
1212
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
م‍ث‍ن‍وی‌ م‍ول‍وی‌ روم‌ م‍ع‌ ش‍رح‌ ح‍ض‍رت‌ ب‍ح‍رال‍ع‍ل‍وم‌ (منتخب - فهرستی)
همکار :
ش‍ارح‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ح‍رال‍ع‍ل‍وم‌,ک‍ات‍ب‌ م‍ح‍م‍داش‍رف‌ ع‍ل‍ی‌ ل‍ک‍ه‍ن‍و
حقوق :
a
منبع :
۶-۶۶۴۳
زبان اثر :
فارسی
8
726
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
متاجر ( منتخب - فهرستی)
همکار :
؛ کاتب:محمدعلی‌خوانساری
حقوق :
a
منبع :
۶-۲۲۶۴۰
زبان اثر :
فارسی
9
43
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ه‍ن‍رآم‍وز دوش‍ی‍زگ‍ان‌ م‍خ‍ت‍ص‌ س‍ال‌ دوم‌ - م‍دارس‌ ن‍س‍وان‌[چاپ سنگی]
مولف :
س‍ی‍دع‍ل‍ی‍خ‍ان‌ک‍ات‍ب‌ ح‍س‍ی‍ن‍خ‍ان‌ (اب‍ن‌ق‍ب‍ل‍,ن‍ص‍ر، ع‍ل‍ی‌، ۱۲۷۴ - ۱۳۴۰
زبان اثر :
فارسی
نوع :
چاپ سنگي
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
10
218
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
م‍ن‍ش‍ات‌ ح‍س‍ن‍ع‍ل‍ی‍خ‍ان‌ ام‍ی‍ر ن‍ظام‌ (منتخب - فهرستی)
همکار :
گ‍ردآورن‍ده‌ م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر خ‍ان‌
حقوق :
a
منبع :
۶-۱۰۶۴
زبان اثر :
فارسی
11
194
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
شرح شمسیة فی علم‌المنطق (منتخب - ویرایشی)
همکار :
؛تصحیح و مقابله:محمد‌تقی‌القمی,؛کاتب:احمد‌بن‌حسین التفرشی،حاج شیخ رضا,قمی،محمدتقی،مصحح.,التفرشی،احمد‌بن‌حسین،قرن۱۳ق،.کاتب,ٰشیخ رضا ،قرن ۱۳ق.،کاتب
حقوق :
a
منبع :
۶-۱۹۴۹۱
زبان اثر :
عربی
12
806
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
مناقب آل ابی‌طالب علیه‌السلام ( منتخب - ویرایشی)
حقوق :
a
منبع :
۶-۲۷۲۹
زبان اثر :
عربی
نوع :
چاپ سنگي
نتیجه  1  تا  12  از  7028  نتیجه  در  1/5312323  ثانیه 

 
login